Không làm việc ác
Thường làm việc thiện
Giữ tâm thanh tịnh
Theo lời Phật dạy